Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin kodów rabatowych

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem promocji w formie kodów rabatowych jest INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Rudzka 65c, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000944160, NIP 6423234719, REGON 520852137, posiadająca adres e-mail: kontakt@edifier-polska.pl, zwana dalej „Sprzedającym”.

1.2. Promocja w formie kodów rabatowych polega na oferowaniu przez Sprzedającego możliwości uzyskania w sklepie internetowym www.edifier.iai-shop.com („Sklep”) zniżki procentowej lub kwotowej naliczanej od wartości zamówienia (z ograniczeniami wskazanymi w niniejszym Regulaminie) poprzez zastosowanie elektronicznego kodu alfanumerycznego w procesie zamówienia („Kod Rabatowy”).

1.3. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w promocji w formie Kodów Rabatowych, korzystania z Kodu Rabatowego, składania reklamacji.

1.4. Promocja określona niniejszym Regulaminem obowiązuje na obszarze Polski od dnia 17.08.2023 do jej odwołania.

§ 2. Zasady uczestnictwa w promocji

2.1. Prawo wzięcia udziału w promocji, a zarazem skorzystania z Kodu Rabatowego i uzyskania zniżki na zakupy, ma każdy okaziciel Kodu Rabatowego będący konsumentem posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („Uprawniony Klient”).

2.2. Kod Rabatowy może zostać przekazany Uprawnionemu Klientowi przez Sprzedającego w formie korespondencji e-mail lub przez udostępnienie Kodu Rabatowego w social media przez Sprzedającego lub współpracujące ze Sprzedającym osoby, w ramach akcji promocyjnej.

2.3. Przekazanie Kodu Rabatowego w formie korespondencji e-mail może być uzależnione od wyrażenia przez Uprawnionego Klienta zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego jego danych osobowych w formie adresu email w celach marketingowych, w tym na wysyłanie newslettera.

2.4. Kod Rabatowy jest ważny od momentu przekazania go Uprawnionemu Klientowi do upływu okresu ważności. Okres ważności Kodu Rabatowego określony jest każdorazowo w informacji dołączonej do Kodu Rabatowego lub w warunkach akcji promocyjnej, w ramach której Kod Rabatowy został wydany. Kod Rabatowy niewykorzystany w okresie ważności wygasa.

2.5. Uprawniony Klient może jednokrotnie skorzystać z Kodu Rabatowego dokonując zamówienia w Sklepie, poprzez wpisanie go po skompletowaniu koszyka zamawianych produktów w polu „Wpisz kod rabatowy”. Powyższe spowoduje obniżenie wartości zamawianych produktów o wartość procentową lub kwotową użytego Kodu Rabatowego, z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniższych.

2.6. Kod Rabatowy nie obniża kosztów wybranego przy zamówieniu sposobu dostawy.

2.7. Kod Rabatowy można wykorzystać wyłącznie na zakup produktów nieprzecenionych oraz nieobjętych innymi promocjami, chyba że inaczej zastrzeżono w warunkach akcji promocyjnej, w ramach której Kod Rabatowy został wydany.

2.8. Skorzystanie z Kodu Rabatowego może zostać ograniczone do zakupów o określonej wartości minimalnej. W takim przypadku informacja o tym ograniczeniu podana jest Uprawnionemu Klientowi wraz z przekazaniem Kodu Rabatowego.

2.9. W ramach jednego zamówienia może zostać wykorzystany tylko jeden Kod Rabatowy.

2.10. Kod Rabatowy nie podlega wymianie na pieniądze ani ekwiwalenty rzeczowe w całości ani w części oraz nie podlega zwrotowi. Odstąpienie od umowy sprzedaży produktów nabytych z użyciem Kodu Rabatowego nie powoduje wydania nowego Kodu Rabatowego ani zwrotu wartości wykorzystanego Kodu Rabatowego.

§ 3. Reklamacje

3.1. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uprawnionemu Klientowi.

3.2. Reklamacje można składać na dane kontaktowe Biura Obsługi Klienta wskazane w zakładce „Kontakt” [https://edifier.iai-shop.com/contact-pol.html] z podaniem imienia i nazwiska Uprawnionego Klienta składającego reklamację, jego danych kontaktowych, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treści żądania.

3.3. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, Uprawniony Klient może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym, a także uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl, a także na stronach internetowych i w siedzibach rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

§ 4. Postanowienia końcowe

4.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.08.2023.

4.2. Treść Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Sprzedającego: www.edifier.iai-shop.com [https://edifier.iai-shop.com/contact-pol.html]. Zalecamy pobranie lub wydrukowanie kopii niniejszego Regulaminu zachowanie jej do celów archiwalnych i wykorzystania w przyszłości. Na żądanie Uprawnionego Klienta Regulamin będzie mu dostarczony na twardym nośniku. W razie chęci otrzymania kopii niniejszego Regulaminu (lub jego wersji archiwalnej), prosimy o wysłanie wiadomość e-mail na na dane kontaktowe Biura Obsługi Klienta wskazane w zakładce „Kontakt” [https://edifier.iai-shop.com/contact-pol.html].

4.3. Sprzedający może zmienić Regulamin, informując o wprowadzonych zmianach z wyprzedzeniem w miarę możliwości nie krótszym niż 14 dni. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie opublikowania na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1.3 powyżej, wraz z tekstem nowej wersji Regulaminu.

4.4. Dane osobowe Uprawnionych Klientów, o ile będą przekazywane na cele określone niniejszym Regulaminem, przetwarzane będą przez Sprzedającego na zasadach określonych w Polityce Prywatności [https://edifier.iai-shop.com/pol-privacy-and-cookie-notice.html].

4.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą postanowienia regulaminu Sklepu [https://edifier.iai-shop.com/pol-terms.html] oraz odpowiednie przepisy prawa.

4.6. Niniejszy Regulamin nie narusza żadnych praw Uprawnionego Klienta, przysługujących mu na mocy przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem, postanowienie to nie będzie miało zastosowania.

pixel